AMR – en global trussel mot folkehelsen

Antimikrobiell resistens (AMR) er økende og utgjør en alvorlig trussel mot den globale folkehelsen1. Hvis det ikke handles umiddelbart, kan AMR forårsake 10 millioner dødsfall per år innen 2050, og ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall2.

Da det første antibiotikumet ble oppdaget i 1928 var det begynnelsen på en medisinsk revolusjon. Siden 1940-tallet har antibiotika vært brukt til behandling av alvorlige infeksjoner, noe som har forvandlet moderne medisin og reddet millioner av liv2. Men nå, tiår etter at de første pasientene ble behandlet med antibiotika, truer AMR med å reversere denne fremgangen. Det dreier seg ikke lenger bare om en dyster fremtidsutsikt. Det skjer her og nå i alle deler av verden, og WHO advarer om at det kan ramme hvem som helst – i alle aldre og alle land3.

Antimikrobiell resistens – Hvordan skjedde det?

Bakterier har alltid utviklet seg, og utvikling av resistens er ikke et nytt tema. I de senere år har antimikrobiell resistens blitt et alvorlig problem, da bruken av antibiotika øker samtidig som det oppdages og utvikles nye antibiotika i et langt saktere tempo2. Videre tilhører mange antibiotika samme klasse, og dermed kan resistens overfor et bestemt antibiotikum føre til resistens mot en hel klasse antibiotika4

Behovet for nye antibiotika

I februar 2017 publiserte WHO en liste over de 12 mest prioriterte antibiotikaresistente patogenene som utgjør den største trusselen mot menneskets helse, og som forskning og utvikling bør rette seg inn mot. Målet var å få et forsprang i og veilede utviklingen av nye antibiotika. Tre multiresistente gramnegative bakterier topper listen: Karbapenemresistente Acinetobacter baumanni, karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa og karbapenemresistente ESBL produserende Enterobacteriaceae5.

WHO vurderte nylig den nåværende kliniske utviklingspipelinen for antibakterielle legemidler for å se om de virker mot disse prioriterte patogenene. Dessverre viste funnene deres at de fleste legemidlene i pipelinen var modifikasjoner av eksisterende antibiotikaklasser, og at det behøves flere investeringer for å oppdage mer innovative antibiotika uten kryss- eller koresistens overfor eksisterende klasser6.

Hvordan kan vi stanse den økende fremveksten av AMR?

I de seneste årene har det internasjonale samfunnet innsett at vi står ovenfor et globalt problem, og at det må igangsettes flere internasjonale initiativer for å redusere fremveksten av AMR.

Nasjonale handlingsplaner
I juni 2016 ba Europarådet alle medlemsstater om å ha en nasjonal handlingsplan mot AMR på plass innen midten av 2017. Planen skulle inkludere målbare målsetninger for å redusere infeksjoner, bruk av antibiotika og antimikrobiell resistens7.

Nasjonal handlingsplan

One Health 

I 2017 opprettet EU-kommisjonen en ny europeisk One Health-handlingsplan for AMR8. Uttrykket One Health brukes for å beskrive prinsippet om at menneskehelse og dyrehelse er knyttet sammen. Sykdommer overføres fra mennesker til dyr og vice versa, og må derfor bekjempes hos begge. Videre tar den i betraktning en annen link mellom mennesker og dyr, nemlig miljøet – som også er en potensiell kilde til nye resistente mikroorganismer.

Målet er å gjøre EU til regionen med best praksis når det kommer til vedlikehold av effektiviteten av antibiotika. Dette skal oppnås ved å stimulere til forskning og utvikling av nye diagnoseverktøy og antimikrobielle behandlinger for å forhindre og behandle infeksjonssykdommer og forbedre diagnostisering for å kunne kontrollere spredningen av AMR, både i og utenfor EU. 
 

"Hvis det ikke igangsettes effektive tiltak for å reversere de aktuelle trendene, kan vi stå ovenfor en ny pre antibiotikaepoke, der små sår og infeksjoner fører til betydelig skade og til og med død, og rutinemessige helseprosedyrer blir svært risikable.8” 

Erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens

Erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens (The Declaration on Combating Antimicrobial Resistance) ble lansert på Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits i 2016. Det er en global handlingsoppfordring som oppmuntrer til større samarbeid mellom bransje og regjering for å adressere AMR, og ble undertegnet av 98 legemiddel-, bioteknologi- og diagnostikkselskaper, inkludert Pfizer, og 11 bransjeorganisasjoner i 21 land.

I erklæringen ber de undertegnede som representerer bransjen regjeringene om å samarbeide med dem for å utvikle markedsstrukturer som støtter mer pålitelige og bærekraftige markedsmodeller for antibiotika, samt å gi insentiver til selskaper som investerer i forskning og utvikling av nye antibiotika. På sin side vil de undertegnede som representerer bransjen forplikte seg til: å arbeide for å redusere utviklingen av AMR, investere i forskning og utvikling som imøtekommer globale folkehelsebehov med nye innovative diagnosemetoder og behandlinger, og forbedre tilgangen til høykvalitets-antibiotika, samt sikre at nye antibiotika er tilgjengelige for alle9.

Pfizer sitt engasjement i kampen mot AMR

Signeringen av erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens er bare ett av mange eksempler på Pfizers engasjement i kampen mot infeksjonssykdommer og AMR. I 1943 var Pfizer de første som klarte å perfeksjonere masseproduksjon av penicillin til soldater i annen verdenskrig. Siden den gang har Pfizer aktivt engasjert seg i forskningen og utviklingen av innovative legemidler, og i dag jobber Pfizer for å sikre fortsatt effektivitet for eksisterende antibiotika og stanse utviklingen av resistens.

Øke bevisstheten rundt viktigheten av korrekt antibiotikabruk

Pfizer støtter innsatsen for å øke bevisstheten rundt korrekt antibiotikabruk. For eksempel støtter Pfizer gratis nettkurs for helsepersonell "Challenges in Antibiotic Resistance: Gram Negative Bacteria" (Utfordringer innen antimikrobiell resistens: gramnegative bakterier) som arrangeres av The British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC).

Gi tilgang til 14 år med globale AMR-data

ATLAS er et globalt AMR-overvåkingsprogram sponset av Pfizer, som gir helsepersonell og forskere muligheten til å se 14 år med globale AMR‑overvåkingsdata gratis. ATLAS gir et oppdatert bilde på trendene innen antimikrobiell følsomhet og resistens – over tid og på tvers av land.

Bidra til å skape et miljø for bærekraftige globale retningslinjer

Pfizer forsøker å bidra til å skape et miljø for bærekraftige globale retningslinjer, for eksempel ved å undertegne erklæringen om bekjempelse av antimikrobiell resistens9 – en global handlingsoppfordring som oppmuntrer til større samarbeid mellom bransje og regjering for å adressere AMR.

Tilby en bred portefølje med legemidler for forebygging og behandling av alvorlige infeksjoner

Når patogener utvikler resistensmekanismer mot eksisterende antibiotika, er det svært viktig å unngå overforbruk og feilbruk av eksisterende antibiotika, og fortsette å utvikle nye klasser av antibiotika. Per i dag inneholder Pfizer sin portefølje over 80 legemidler, og Pfizer investerer kontinuerlig i forskning og utvikling for å finne nye måter å bekjempe alvorlige infeksjoner og AMR på.

Fem områder i kampen mot AMR

WHO konkluderer med at det må igangsettes tiltak på fem områder for å stanse den økende fremveksten av AMR:

Kjennskap til problemet 
Kjennskap til antimikrobiell resistens blant helsepersonell og befolkningen generelt må forbedres. Dette må gjøres via effektiv kommunikasjon, utdannelse og opplæring. For eksempel markeres World Antibiotic Awareness Week og European Antibiotic Awareness Day hvert år i november for å gjøre folk oppmerksomme på AMR og behovet for handling på dette området10, 11

Overvåking og forskning
Kunnskapen om utvikling og spredning av resistens må styrkes gjennom AMR-overvåkning og forskning12.

Redusert infeksjonsinsidens
Infeksjonsinsidensen må reduseres for å redusere bruken av antibiotika. Dette må gjøres via effektive tiltak for hygiene og infeksjonsforebygging, inkludert vaksinering12.

Optimalisert bruk av antimikrobiotika
Vi trenger effektive, raske, lavkostnads diagnoseverktøy behøves for å kunne  bidra til bedre bruk av antibiotika og unngå feilbruk og overforbruk12.

Investering i nye legemidler og diagnosemetoder
Det er viktig å utvikle det økonomiske grunnlaget for en bærekraftig investering som tar hensyn til behovene som finnes i alle land, og å øke investeringen i nye legemidler, diagnoseverktøy og vaksiner sammen med andre intervensjoner12.
(Source: WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance)12 

Følger av AMR

Nye resistensmekanismer dukker opp og sprer seg raskt. Dette truer muligheten til å behandle vanlige infeksjonssykdommer, og resulterer i forlengede sykdomsperioder, nedsatt funksjonsevne og død1

Dødsfall
Hvert år dør 25 000 europeere som følge av infeksjoner med resistente bakterier13. Globalt forårsaker AMR 700 000 dødsfall hvert år. Hvis det ikke handles umiddelbart, vil dette tallet øke dramatisk. Innen 2050 kan AMR forårsake så mye som 10 millioner dødsfall per år, og kan ta over for kreft som årsaken til flest dødsfall2.

Tilbakeskritt for medisinsk fremgang
Alt nå utvikler 480 000 personer multiresistent tuberkulose hvert år, og antimikrobiell resistens begynner også å komplisere kampen mot HIV og malaria. Videre vil medisinske prosedyrer som organtransplantasjon, kjemoterapi mot kreft, diabetesbehandling og større operasjoner bli svært risikable uten effektive antibiotika1

Økte helsepleiekostnader
AMR øker helsepleiekostnader fordi det trengs lengre sykehusopphold og mer intensiv pleie.

Økonomisk skadevirkning
Den langsiktige økonomiske skadevirkningen av AMR kan bli verre enn finanskrisen i 2008 og kan øke global fattigdom og økonomiske forskjeller14.  

”Uten umiddelbare, koordinerte handlingstiltak fra mange interessenters side, går verden mot en postantibiotika-epoke, der vanlige infeksjoner og mindre skader som man har kunnet behandle i flere tiår, igjen vil drepe.” 

Dr Keiji Fukuda, WHOs assisterende direktørgeneral for helsesikkerhet3  

Referanser:

1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. Available here 
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available here 
3. WHO news release: WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health. Avilable here
4. WHO Global Action Plan, 2015. Available here
5. WHO: Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. February 2017. Available here 
6. WHO: Antibacterial Agents in Clinical Development. An analysis of the antibacterial clinical development pipeline, including tuberculosis. September 2017. Available here 
7. The European Council conclusions on the next steps under a One Health approach to combat antimicrobial resistance. June 2016. Available here 
8. The European Commission: A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance
(AMR). Available here 
9. Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance. January 2016. Available here 
10. https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en
11. http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
12. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
13. European Commission: AMR – a European and global challenge. Available here
14. The World Bank: Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future. Available here 

FKtekst Zavicefta

 

 

 

PP-GEP-NOR-0537