Zinforo dosering

Ingen dosejustering er nødvendig for de fleste eldre pasienter, eller pasienter med samtidige komorbiditeter, inkludert pasienter med fedme1. Dosejusteringer er påkrevd hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (CrCL < 50 ml/min) og for barn og ungdom med kroppsvekt < 33 kg1.

Dosering ved CAP

Dose for voksne og unge i aldersgruppen 12 til < 18 år med kroppsvekt ≥ 33 kg1 og med kreatininclearance (CrCL) > 50 ml/min.

Zinforo CAP-dosering

 

Dosering ved cSSTI

Dose for voksne og unge i aldersgruppen 12 til < 18 år med kroppsvekt ≥ 33 kg1 og med kreatininclearance (CrCL) > 50 ml/min.

Zinforo_cSSTI-dosering

* Basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser, er anbefalt doseringsregime for behandling av cSSTI forårsaket av S. aureus hvor laveste hemmende konsentrasjon (MIC) for ceftarolin er 2 eller 4 mg/l, 600 mg hver 8. time med 2-timers infusjoner.

Nedsatt nyrefunksjon1

Dosering av Zinforo for pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Dosering for voksne og unge i aldersgruppen 12 til < 18 år med kroppsvekt ≥ 33 kg1 og med CrCL ≤ 50 ml/min.

Zinforo dosering nedsatt nyrefunksjon

* Zinforo bør administreres etter hemodialyse på dager med hemodialyse.

Pediatrisk dosering1

Dosering for barn fra 2 måneder til <12 år og unge fra 12 til <18 år med kroppsvekt <33 kg1.

Zinforo dosering pediatrisk

Dosering for unge fra 12 til <18 år med kroppsvekt ≥33 kg er samme dosering som for voksne pasienter1.
 
Dosering av Zinforo til barn fra 2 til <12 år og unge fra 12 til <18 år med kroppsvekt <33 kg med nedsatt nyrefunksjon1.

Zinforo dosering barn

*Dose som administreres hver 8. time må ikke overstige 400 mg

†Beregnet ved hjelp av Schwartz-formelen.1
‡Doseringsanbefalingene gjelder for behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolin er ≤ 1 mg/l 1.
¶Dosen som administreres hver 8. time bør ikke overstige 300 mg.
IDosen som administreres hver 8. time bør ikke overstige 200 mg.

 

Doseanbefaling hos barn og ungdom er basert på farmakokinetisk(PK)-modellering.
Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon til å anbefale dosejustering hos ungdom fra 12 til < 18 år med kroppsvekt < 33 kg og hos barn fra 2 til 12 år med terminal nyresvikt (ESRD).
Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon til å anbefale dosejustering hos barn fra 2 måneder til < 2 år med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ESRD.

Sikkerhetsvurderingen for barn er basert på sikkerhetsdata fra to studier hvor 227 pediatriske CAP- og cSSTI-pasienter i aldersgruppen 2 måneder til 17 år som mottok Zinforo1. Den samlede sikkerhetsprofilen for disse 227 barna var tilsvarende som den observerte sikkerhetsprofilen i den voksne populasjonen1.

 

Referanse

1. Zinforo SPC, 21.12.2017

PP-ZFO-NOR-0002