Viagra sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Samtidig inntak av sildenafil og nitrogenoksid-donorer (som amylnitritt), eller noen form for nitrat. Samtidig administrering  med guanylatsyklasestimulatorer. Bør ikke anvendes av menn hvor seksuell aktivitet ikke er tilrådelig.

Kontraindisert hos pasienter som har mistet synet på et øye pga. non-arteritisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

For følgende pasientgrupper har sikkerheten for sildenafil ikke vært studert, og bruk er derfor kontraindisert: alvorlig nedsatt leverfunksjon, hypotensjon (blodtrykk < 90/50 mmHg), nylig gjennomgått slag eller hjerteinfarkt samt kjent medfødt degenerativ retinasykdom som retinitis pigmentosa.

Anamnese og fysisk undersøkelse skal gjennomføres for å diagnostisere erektil dysfunksjon samt  fastslå mulige underliggende årsaker, før farmakologisk behandling overveies.

Kardiovaskulære risikofaktorer

Før oppstart av behandling skal legen bedømme pasientens kardiovaskulære status, da det finnes en viss kardiell risiko assosiert med seksuell aktivitet. Viagra potenserer den hypotensive effekten av nitrater.

Priapisme
Langvarige ereksjoner og priapisme har blitt rapportert med sildenafil etter markedsføring. Dersom en ereksjon vedvarer lenger enn 4 timer, bør pasienten oppsøke lege umiddelbart.
Samtidig bruk med andre PDE5-hemmere eller andre legemidler mot erektil dysfunksjon er ikke studert og anbefales derfor ikke.

Effekter på synet
Tilfeller av synsforstyrrelser har blitt rapportert spontant i forbindelse med inntak av sildenafil og andre PDE5-hemmere.  Pasienter bør rådes til å slutte å ta Viagra og kontakte lege umiddelbart dersom plutselige synsforstyrrelser skulle oppstå.

Samtidig administrering av sildenafil og ritonavir anbefales ikke.

Forsiktighet må utvises når sildenafil gis til pasienter som tar alfa-blokkere, da det kan føre til symptomatisk hypotensjon hos noen få mottagelige pasienter.

De vanligste bivirkningene ved bruk av Viagra sett i kliniske studier var hodepine, rødme, dyspepsi, nesetetthet, svimmelhet, kvalme, hetetokter, synsforstyrrelser, cyanopsi og tåkesyn.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtalen.

Relaterte terapiområder

Referanse:

Viagra SPC, pkt. 4.3, 4.4, 4.8, 29.11.2018

 

PP-GEP-NOR-0715