Caverject Dual sikkerhetsinformasjon

Caverject Dual bør ikke brukes av pasienter som er overfølsomme for alprostadil eller noen av innholdsstoffene; til pasienter med tilstander som kan gjøre dem predisponert for priapisme, slik som manifest eller latent sigdcelle-anemi, multippelt myelom eller leukemi; eller til pasienter med anatomisk deformert penis, slik som angulering, kavernøs fibrose, fimose eller Peyronies sykdom. Pasienter med penisimplantater bør ikke behandles med Caverject Dual. 

Caverject Dual bør ikke brukes av menn der seksuell aktivitet er upassende eller kontraindisert (f.eks. pasienter som lider av alvorlig hjertesykdom).
Underliggende medisinske årsaker til erektil dysfunksjon bør diagnostiseres og behandles før start med behandling av alprostadil. 

Forlenget ereksjon og/eller priapisme kan forekomme etter intrakavernøs administrering av alprostadil. For å minimalisere denne risikoen skal lavest effektive dose velges. Pasienten bør oppfordres til umiddelbart å kontakte lege hvis ereksjonen varer i 4 timer eller lengre. 

Smertefull ereksjon kan oftere forekomme hos pasienter med anatomisk deformasjon av penis, slik som angulering, fimose, kavernøs fibrose, Peyronies sykdom eller plakk. Penil fibrose, inklusive angulering, kavernøs fibrose, fibrøse noduli og Peyronies sykdom kan opptre etter intrakavernøs administrering av Caverject Dual. 

Pasienter som behandles med antikoagulantia som warfarin eller heparin kan ha økt tendens til blødning etter intrakavernøse injeksjoner. Hos visse pasienter kan injeksjon av Caverject Dual forårsake en liten blødning på injeksjonsstedet. Hos pasienter infiserte med blodoverførbare sykdommer kan dette gi økt risiko for overføring av smitte til partner. 

Caverject Dual bør brukes med forsiktighet til pasienter som har hatt forbigående iskemisk anfall eller hos de med ustabil kardiovaskulær sykdom.

Caverject Dual er ikke tenkt gitt sammen med andre preparater til behandling av erektil dysfunksjon.

Muligheten for misbruk av Caverject Dual bør vurderes hos pasienter med en kjent psykiatrisk sykdom eller avhengighet. 

Seksuell stimulering og samleie kan føre til hjerte- eller lunge-episoder hos pasienter med koronar hjertesykdom, kongestiv hjertesvikt eller lungesykdom. Caverject Dual bør brukes med forsiktighet til disse pasientene og de skal delta i seksuell aktivitet med forsiktighet. 

Sympatomimetika kan redusere effekten av alprostadil. 

Alprostadil kan gi økt effekt av antihypertensiva, vasodilaterende midler, antikoagulantia og hemmere av blodplateaggregasjonen. 

Effekten av annen behandling i kombinasjon med alprostadil mot erektil dysfunksjon (f.eks. sildenafil) eller andre legemidler som forårsaker ereksjon (f.eks. papaverin) er ikke formelt studert. Slike midler bør ikke brukes i kombinasjon med Caverject Dual på grunn av muligheten for forlenget ereksjon. 

Ved administrering av Caverject tokammerampulle benyttes en svært tynn nål. Som med alle tynne nåler er det en risiko for at nålen kan brekke. 

Det har vært rapportert tilfeller hvor nålen har brukket og en del av den blitt stående igjen i penis. I enkelte tilfeller har det vært behov for innleggelse på sykehus og kirurgisk fjerning. 

Hvis pasienten får gode instruksjoner om korrekt håndtering og injeksjonsteknikk, kan dette redusere risikoen for at nålen brekker.

Pasientene må også få informasjon om at nåler som blir bøyd, ikke må brukes. De må heller ikke forsøke å rette ut en bøyd nål. De må i stedet ta ut nålen fra sprøyten, kaste den og sette en ny, ubrukt og steril nål på sprøyten.


Se Caverject Dual preparatomtale for fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger for Caverject Dual.
 

Relaterte terapiområder

Referanse:

Caverject Dual SPC pkt 4.3, 4.4, 4.5, 24.03.2017
 

PP-CAV-NOR-0007