Neurontin bivirkninger

Svært vanlige (>1/10)
Virusinfeksjoner, somnolens, svimmelhet, ataksi, tretthet, feber

Vanlige (>1/100 til <1/10)
Pneumoni, luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, infeksjon, mellomørebetennelse, leukopeni, anoreksi, økt appetitt, fiendtlighet, forvirring og følelsesmessig labilitet, depresjon, angst, nervøsitet, unormal tankegang, kramper, hyperkinesi, taleforstyrrelser, hukommelsestap, tremor, søvnløshet, hodepine, fornemmelse av prikking i huden, nedsatt berøringssans, unormal koordinasjon, nystagmus, forsterkede, nedsatte eller fraværende reflekser, synsforstyrrelser som synssvekkelse, dobbeltsyn,  vertigo, hypertensjon, vasodilatasjon, dyspné, bronkitt, farnygitt, hoste, rhinitt, oppkast, kvalme, tannmisdannelser, tannkjøttbetennelse, diaré, abdominal smerte, dyspepsi, forstoppelse, tørrhet i munn eller hals, flatulens, ansiktsødem, purpura, oftest beskrevet som blåmerker etter skade, utslett, pruritus, akne, artralgi, myalgi, ryggsmerter, muskelrykninger, impotens, perifert ødem, unormal gange, asteni, smerte, utilpasshet, influensasyndrom, redusert antall hvite blodlegemer, vektøkning, skade ved uhell, fraktur, hudavskrapning.

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.
 

Referanse:

Neurontin SPC pkr. 4.8, 19.01.2018

PP-MEU-NOR-0009