Download and order

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Ecalta brosjyre

PP-ERA-NOR-0057

Studie

ICE studie

En prospektiv multisenter fase IIIb studie med åpen design ble utført for å evaluere effekt og sikkerhet av anidulafungin for behandling av candidaemi / invasiv candidiasis (C / IC) hos utvalgte ICU pasientpopulasjoner