Dalacin injeksjonsvæske

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av stafylokokker, streptokokker og pneumokokker hos pasienter som er allergiske overfor penicillin, og pasienter med infeksjoner fremkalt av betalaktamaseproduserende organismer. Anaerobe infeksjoner, spesielt fremkalt av Bacteroides fragilis. Bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør foretas.

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.
 

Dosering og administrasjonsmåte

Voksne: 600-2700 mg/dag fordelt på 2-4 like store doser. Ved livstruende infeksjoner har opptil 4,8 g vært gitt i.v. til voksne. Det anbefales ikke å gi mer enn 600 mg i.m. i en injeksjon.

Barn >1mnd.: 10-40 mg/kg/dag fordelt på 3-4 like store doser.

Behandling av betahemolytiske streprokokker bør var i minst 10 dager. 

Ved intramuskulær administrasjon: brukes ufortynnet. 

Ved intravenøs administrasjon: Skal fortynnes før bruk, se preparatomtale.

Infusjonskonsentrasjon og hastighet: Hvis preparatet gis i.v., bør det gis som korttidsinfusjoner. Serumkonsentrasjonen påvirkes ikke vesentlig av hemodialyse. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 30 mg/min.

De vanlige infusjonshastighetene er:

Dose (mg) Væskevolum (ml)  Tid (minutter)
300 50 10
600 50 20
900 50-100 30
1200 100 40

Det anbefales ikke administrert mer enn 1200 mg i en enkelt infusjon, og varigheten pr. infusjon bør ikke overskride 1 time.
Behandling av betahemolytiske streptokokker bør vare i minst 10 dager.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor klindamycin eller linkomycin, eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.
Dalacin injeksjonsvæske må ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte på grunn av innholdet av benzylalkohol (se pkt. 4.4 i SPC).

Referanse:

Dalacin injeksjonsvæske SPC  pkt. 4.1, 4.2 og 4.3, 10.04.2018

PP-DAL-NOR-0005