Biotilsvarende

Demokratisering og et bærekraftig helsevesen

Basert på intervju med Steffen Thirstrup & Thomas Dörner

En stadig eldre befolkning og stadig strøm av nye og kostbare legemidler utsetter det europeiske helsesystemet for stort press. Biologiske legemidler er eksempler på slike dyre legemidler, og de representerer store kostnader for helsevesenet i alle europeiske land. 

Med begrensede budsjetter og mange forskjellige pasientgrupper å følge opp, har europeiske myndigheter en naturlig interesse i kostnadskontroll. 

Etter hvert som flere biologiske legemidler mister sin eksklusivitet, står biotilsvarende legemidler klare til å konkurrere. Den resulterende markedskonkurransen gir gode muligheter for kostnadskontroll, og dermed et mer bærekraftig europeisk helsesystem. 

Tilgjengeligheten av mer kostnadseffektive legemidler som biotilsvarende legemidler gir også mulighet for at flere pasienter skal få bedre behandling. Behandlingsmulighetene er ujevnt fordelt i forskjellige europeiske land, og biotilsvarende legemidler er forventet å endre (og i noen grad, allerede har endret) dette bildet i retning større likhet.

Den mest distinktive endringen ses i Øst-Europa, hvor tilgangen til biotilsvarende legemidler har åpnet opp muligheten for å tilby denne typen avansert behandling til flere pasienter.1

"Da jeg arbeidet i CHMP behandlet mine kolleger fra de baltiske landene ikke pasientene sine med biologiske legemidler fordi det ganske enkelt var for kostbart," minnes Steffen Thirstrup. 

"I dag er dette mulig."
 

Eksempel – biologiske legemidler for behandling av revmatoid artritt

For en sykdom som reumatoid artritt, er biologisk sykdomsmodifiserende anti-reumatiske legemidler (biologiske DMARDs) effektive og potente behandlinger. For pasienter som ikke får dem optimale effekten av konvensjonelle DMARDs, kan bruk av biologiske DMARDs forbedre trivsel
og livskvalitet betydelig.

Ifølge en studie fra Sokka og medarbeidere publisert i Annals of reumatic diseases i 2009 hadde reumatoid artritt pasienter fra lav-BNP-land biologikunst
betydelig mildere symptomer sammenlignet med pasienter i samme land som ikke får biologiske legemidler.2

I Bulgaria har bruken av TNFa-hemmer økt med 200 prosent etter inngangen til biotilsvarende.1

 
Ikke bare i Øst-Europa, men også i Vest-Europa, hvor bruken av biologiske legemidler var høy selv før biotilsvarende legemidler kom på markedet, har lanseringen av disse nye legemidlene utgjort en forskjell for pasientene. For eksempel blir betydelig flere pasienter i Sverige behandlet med TNFα-hemmere etter at biotilsvarende legemidler kom på markedet, det samme er tilfellet for Finland, Norge, Danmark og Tyskland.1

For et produkt som G-CSF, har så godt som alle vesteuropeiske land opplev en økning i antall pasienter som får denne typen støttende kreftbehandling. Bruken blant tyske og norske pasienter er faktisk mer enn fordoblet siden lanseringen av biotilsvarende legemidler.Den forbedrede tilgangen for kreftpasienter er koblet til prisen på biotilsvarende G-CSF, som oppfordrer legen til å følge de kliniske retningslinjene tettere, inkludert en bredere bruk av G-CSF som primær, heller enn sekundær profylakse.3

Tilgjengeligheten av biotilsvarende legemidler har bidratt til en demokratisering av behandlingen, ved at flere pasienter i hele Europa får tilgang til avanserte legemidler. 

Tilgjengeligheten av biotilsvarende legemidler kan også påvirke når i behandlingen av en sykdom en pasient får tilbudt et biologisk legemiddel.

"I Danmark ser vi en tendens til at pasienter med revmatoid artritt for biologiske DMARD-er tidligere i sykdomsforløpet. Dette er hovedsakelig fordi bruk av biologiske DMARD-er ikke lenger representerer den samme økonomiske belastningen. Behandlingsparadigmet for revmatoid artritt er endret i den samme perioden, noe som også kan forklare noe av den observerte tendensen," forklarer Steffen Thirstrup. Han fortsetter: 

"Det er svært sannsynlig at også utenfor Danmark vil tilgjengeligheten av biotilsvarende legemidler medføre at pasienter får biologisk behandling tidligere."

Innovative legemidler og helsetjenester

En annen konsekvens av at patentene på den den biologiske legemidler utløper er knyttet til den naturlige mekanismen med at konkurranse fremmer innovasjon. Utvikling av nye og bedre legemidler kan godt være utfallet av dagens biotilsvarende legemidler.

"Biologiske legemidler levde et liv uten "generisk" konkurranse frem til biotilsvarende legemidler kom på markedet. Utsiktene til konkurranse de neste ti årene må være en driver for å forsøke å eliminere den konkurransen. For eksempel ved å erstatte produktet med et nytt eller bedre produkt," argumenterer Steffen Thirstrup. 

Dette vil gjerne være noe fremtidige pasienter kan like.  

"Denne utviklingen vil være til nytte for pasientene. Det mest sannsynlige utfallet av denne konkurransen og den resulterende konkurransen, er at for eksempel fremtidige kreftpasienter vil få en behandling med forbedret effekt og færre bivirkninger. De vil få bedre legemidler," sier Steffen Thirstrup. 
 

Eksempel - gevinstdeling bidrar til bedre omsorg

Storbritannia
Ved University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, en bestemt gevinstdelingsavtale har finansiert et sikkerhetsprogram for pasienter med inflammatorisk tarm sykdom (IBD). En del av besparelsene som er oppnådd ved å bytte IBD-pasienter fra et referanseprodukt til de tilsvarende biotilsvarende legemidlene, har blitt brukt til å ansette de ansatte som er nødvendige for å fullføre et sikkert bytte program. Som en del av dette programmet fyller IBD pasientene ut spørreskjemaer og tar antistoffmålinger før og etter medisinbyttet.4

Mulighetene knyttet til biotilsvarende legemidler er mange. Det vil bli svært interessant å følge disse nye medisinske aktørene i årene som kommer. 

Aktuelle artikler

Biotilsvarende legemidler - fra brukernes perspektivBiotilsvarende legemidler får aksept blant sine brukere, selv om enkelte aspekter fortsatt gir anledning til bekymring.

De første biotilsvarende legemidleneBiotilsvarende legemidler kommer i ulike former og brukes til en rekke sykdommer. Flere pasienter over hele Europa får nå tilgang til denne typen avansert medisin

Lær mer

Referanser:

1. Quintiles IMS. The impact of Biosimilar Competition in Europe. May 2017 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23102 Lest 12.06.2018
2. Sokka T, Kautiainen H, Pincus T et al. Disparities in rheumatoid arthritis disease activity according to gross domestic product in 25 countries in the QUEST-RA database. Ann Rheum Dis. 2009 Nov;68(11):1666-72. http://ard.bmj.com/content/68/11/1666 Lest 12.06.2018
3. Gascón P, Tesch H, Verpoort K et al. Clinical experience with Zarzio® in Europe: what have we learned? Support Care Cancer. 2013 Oct;21(10):2925-32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23903799 Lest 12.06.2018
4. National Institute for health and Care Excellence (NICE). Introducing biosimilar versions of infliximab: Inflectra and Remsima. 31 July 2015. 

 

PP-GEP-NOR-0570