Biotilsvarende

De første biotilsvarende legemidlene

Basert på intervju med Steffen Thirstrup & Thomas Dörner

Alt startet med veksthormoner. Dette hypofyseproteinet, som frem til 1980-tallet bare kunne utvinnes fra hjernen til døde dyr, ble tilgjengelig for en større gruppe pasienter da nye cellebaserte DNA-teknologier gjorde det mulig å produsere store mengder rekombinant veksthormon.1

OmnitropeTM var et legemiddel fremstilt med det rekombinante veksthormonet Genotropin®. Men siden produksjonsprosessen til Omnitrope ikke var identisk til produksjonsprosessen til referansemedisinen, hadde European Medicines Agency (EMA) ikke de juridiske verktøyene til å godkjenne legemidlet.1

Steffen Thirstrup, tidligere medlem av EMAs Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) og nåværende direktør for NDA Advisory Services, har fulgt fremveksten av biotilsvarende legemidler helt fra starten av. Han husker tydelig situasjonen med Omnitrope.

"Omnitrope var avgjørende for utviklingen av regelverket for biotilsvarende legemidler i Europa. I 2001, da det for første gang ble presentert for europeiske myndigheter, fantes det ingen lovgivning som styrte kopieringen av biologiske legemidler. Omnitrope endret dette og fem år senere ble det første biotilsvarende legemidlet brukt på pasienter."  

 
"Til slutt vil pasientene dra nytte av dette. Mest sannsynlig vil fremtidige kreftpasienter, på grunn av denne konkurransen og innovasjonen, få behandling med forbedret effekt eller færre bivirkninger. De vil få bedre medisin, sier Steffen Thirstrup." 

 

EMA og biotilsvarende

Ifølge EMA er et biotilsvarende legemiddel en biologisk medisin som er svært lik en annen allerede godkjent biologisk medisin (referansemedisin).2

EMA var den første i verden som definerte en politikk og et lovverk for godkjenning av biotilsvarende.3

EMA utstedte den første biotilsvarende retningslinjen i 2005 og godkjente Omnitrope som verdens første biotilsvarende legemiddel året etter.3

Parallelt med utviklingen av lovgivningen ble det utarbeidet retningslinjer for produsenter av biotilsvarende legemidler. Disse ble utarbeidet for å sikre produkter av høy kvalitet, samt for å overholde EMA-forskriftene. 

Biotilsvarende - kvalitet, sikkerhet og effekt

For å få et biotilsvarende legemiddel godkjent av EMA, må produsentene overholde et sett av strenge og strenge regler.2

Biotilsvarende legemidler er godkjent av EMA i henhold til samme standarder for farmasøytisk kvalitet, sikkerhet og effekt som gjelder for alle biologiske medisiner.2

Sammenlikningsstudier er nødvendig for å generere bevis som underbygger tilsvarende karakter, når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effekt, av det tilsvarende biologiske legemidlet og det valgte referanseproduktet.2

 

Flere legemiddelklasser - noen med diskusjon

Siden 2006 er mer enn 30 biotilsvarende legemidler fra forskjellige legemiddelklasser godkjent av EMA (tabell 1 og 2).4

Biotilsvarende legemidler av hematopoietiske faktorer, inkludert biotilsvarende legemidler av Erythropoietin og granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), ble tilsvarende i 2007 og 2008. Begge benyttes som støttebehandling for kreftpasienter.4

Lanseringen av det første biotilsvarende legemiddelet av monoklonalt antistoff infliximab i 2013, markerte et viktig skritt i den korte historien til biotilsvarende legemidler. Godkjenningen av TNFα-hemmer CT-P13 i 2013 var en banebrytende beslutning som viste at konseptet med biotilsvarende legemidler også kunne brukes med svært komplekse molekyler.5
 

Tidslinje for EMA godkjenning av biotilsvarende legemidler basert på legemiddelklasser

De biologisk tilsvarende legemidlene for monoklonale antistoffer har vært gjenstand for mer oppmerksomhet enn noen annen klasse av biotilsvarende legemidler. Med denne legemiddelklassen ble mulighetene for dataekstrapolering mye diskutert. Ekstrapolering er et vitenskapelig og forskriftsmessig prinsipp som viser til godkjenningen av et biotilsvarende legemiddel for bruk i en indikasjon holdt av referanseproduktet uten å bli studert i en komparativ klinisk studie med et biotilsvarende legemiddel. Prinsippene med ekstrapolering har dannet utgangspunkt for flere diskusjoner blant spesialister og myndigheter og utfordret European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO), som er uenig i konseptet med ekstrapolering.6

I tillegg til ekstrapolering var bytting også et hett tema. Kan en kronisk pasient bytte over fra et biologisk legemiddel til et biotilsvarende legemiddel, slik det gjøres med generiske legemidler?

"ECCO var svært kritisk til biotilsvarende legemidler i 2013. Men gjennom informasjon om godkjenningsprosessen og underliggende bevis om likhet og en konstruktiv dialog mellom lovgivende myndigheter og vitenskapelige råd, har denne motstanden blitt mindre," sier Steffen Thirstrup.

"I dag er det nådd en bredere enighet både blant gastroenterologer og revmatologer - biotilsvarende legemidler er akkurat som deres biologiske motparter, verken dårligere eller bedre."

I 2017 kom ECCO med en ny erklæring publisert i Journal of Crohn's and Colitis, som var positiv til biotilsvarende legemidler, særlig CT-P13.7

Tabell 1. Biotilsvarende legemidler (kun i form av monoklinale antistoffer) godkjent av EMA

 

Tabell 2. Biotilsvarende legemidler (kun ikke-monoklonale antistoffer) godkjent av EMA

Kommende biotilsvarende legemidler

Kreftpasienter er den neste gruppen som vil få nytte av mulighetene med biotilsvarende legemidler. Biotilsvarende legemidler er allerede tilgjengelig for behandling av non-Hodgkin lymfom og kronisk B-celle lymfatisk leukemi i form av det biotilsvarende legemidlet for rituximab, et monoklonalt antistoff rettet mot CD20.4

"Hvis vi ser på biologiske legemidler hvor patentene utløper i løpet av de neste 10 årene, er legemidler til behandling av kreft dominerende," sier Steffen Thirstrup. 

To biotilsvarende legemidler av trastuzumab, et monoklonalt anti-HER2 antistoff er nylig godkjent av EMA for behandling av HER2-positiv brystkreft og magekreft, og nå nettopp er en biotilsvarende versjon av bevacizumab, et annet monoklonalt anti-CD20 antistoff godkjent av EMA for bruk på pasienter med metastatiske eller fremskredne former for ulike typer kreft.4

Pasienter med kolorektal kreft kan også få tilgang til biotilsvarende legemidler om ikke så lenge, siden en biotilsvarende versjon av det biologiske legemidlet panitumumab nå er under utvikling.8

"Diskusjonene med onkologene står nå for tur," sier Steffen Thirstrup .

"Diskusjonen om et eventuelt bytte til biotilsvarende legemidler kommer til å bli noe annerledes for kreftpasienter, siden behandlingen ofte gis i sykluser. Skal den neste syklusen anses som en ny behandling? Eller som en fortsettelse av den forrige behandlingssyklusen?"

Aktuelle artikler

Demokratisering og et bærekraftig helsevesenMed inntreden av biotilsvarende legemidler, får flere pasienter over hele Europa tilgang til avansert medisin og mulighet til behandling tidligere i sykdomsforløpet.

Biotilsvarende legemidler - fra brukernes perspektiveBiotilsvarende legemidler får aksept blant sine brukere, selv om enkelte aspekter fortsatt gir anledning til bekymring.

Lær mer

Referanser:

1. Saenger P, Ten years of biosimilar recombinant human growth hormone in Europe. Drug Des Devel Ther. 2017 May 16;11:1505-1507. https://doi.org/10.2147/DDDT.S130317 
2. European Medicines Agency,  Guideline for similar biological medicinal products. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000887.jsp&mid=WC0b01ac058002956b  Lest 12.06.2018
3. Schiestl M, Zabransky M, Sörgel F, Ten years of biosimilars in Europe: development and evolution of the regulatory pathways. Drug Des Devel Ther. 2017 May 16;11:1509-1515. https://doi.org/10.2147/DDDT.S130318  Lest 12.06.2018 
4. European Medicines Agency, Biosimilar medicines. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jspcurl=pages/medicines/general/general_content_001832.jsp&mid=WC0b01ac0580bb8fda Lest 12.06.2018
5. Schulze-Koops H, Skapenko A, Biosimilars in rheumatology: A review of the evidence and their place in the treatment algorithm. Rheumatology (Oxford). 2017 Aug 1;56(suppl_4):iv30-iv48. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex277  Lest 12.06.2018
6. Danese S, Gomollon F, Governing Board and Operational Board of ECCO. ECCO position statement: The use of biosimilar medicines in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD). J Crohns Colitis. 2013 Aug;7(7):586-9. https://doi.org/10.1016/j.crohns.2013.03.011 Lest 12.06.2018 
7. Danese S, Fiorino G, Raine T et al, ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease-An Update. J Crohns Colitis. 2017 Jan;11(1):26-34. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw198 Lest 12.06.2018
8. Biosimilar News. A biosimilar manufacturer: BioXpress Therapeutics SA. April 27, 2012 http://www.biosimilarnews.com/2012/04/a-biosimilar-manufacturer-bioxpress-therapeutics-sa/ Lest 12.06.2018
 

PP-GEP-NOR-0570