Biotilsvarende

De første biotilsvarende legemidlene

Basert på intervju med Steffen Thirstrup & Thomas Dörner

Det startet med veksthormoner, hypofyseproteinet, som frem til 1980-tallet bare kunne utvinnes fra hjernen til døde dyr. Disse ble tilgjengelig for en større gruppe pasienter da nye cellebaserte DNA-teknologier gjorde det mulig å produsere store mengder rekombinant veksthormon.1

OmnitropeTM var et legemiddel fremstilt med det rekombinante veksthormonet somatropin. Men siden produksjonsprosessen til Omnitrope ikke var identisk med produksjonsprosessen til referansemedisinen, hadde European Medicines Agency (EMA) ikke de juridiske verktøyene til å godkjenne legemidlet.1

Steffen Thirstrup, tidligere medlem av EMAs Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) og nåværende direktør for NDA Advisory Services, har fulgt fremveksten av biotilsvarende legemidler helt fra starten av. Han husker tydelig situasjonen med Omnitrope.

"Omnitrope var avgjørende for utviklingen av regelverket for biotilsvarende legemidler i Europa. I 2001, da det for første gang ble presentert for europeiske myndigheter, fantes det ingen lovgivning som styrte kopieringen av biologiske legemidler. Omnitrope førte til en endring i dette og fem år senere ble det første biotilsvarende legemidlet brukt på pasienter."  

 
"Til slutt vil pasientene dra nytte av  tilgang på biotilsvarende legemidler. Mest sannsynlig vil fremtidige kreftpasienter, på grunn av denne konkurransen og innovasjonen, få behandling med bedre effekt eller færre bivirkninger. De vil få bedre medisin, sier Steffen Thirstrup." 

 

EMA and biosimilars

EMA og biotilsvarende

Ifølge EMA er et biotilsvarende legemiddel en biologisk medisin som er svært lik en annen allerede godkjent biologisk medisin (referansemedisin).2

EMA var den første i verden som utarbeidet en politikk og et lovverk for godkjenning av biotilsvarende legemidler.3

EMA utstedte de første retningslinjene for biotilsvarende legemidler i 2005 og godkjente Omnitrope som verdens første biotilsvarende legemiddel året etter.3

Parallelt med utviklingen av lovgivningen ble det utarbeidet retningslinjer for produsenter av biotilsvarende legemidler. Disse ble utarbeidet for å sikre produkter av høy kvalitet. 

Biotilsvarende - kvalitet, sikkerhet og effekt

For å få et biotilsvarende legemiddel godkjent av EMA, må produsentene følge strenge regler.2

Sammenligningsstudier er nødvendig for å vise at det biotilsvarende legemiddel har tilsvarende kvalitet, sikkerhet og effekt som det originale biologiske legemidlet.2

 

Flere legemiddelklasser - noen med diskusjon

Siden 2006 er mer enn 30 biotilsvarende legemidler fra forskjellige legemiddelklasser godkjent av EMA (tabell 1 og 2).4

Lanseringen av det første biotilsvarende legemiddelet med monoklonalt antistoff infliximab i 2013, markerte et viktig skritt i den korte historien til biotilsvarende legemidler. Godkjenningen av TNFα-hemmeren CT-P13 i 2013 viste at konseptet med biotilsvarende legemidler også kunne brukes for svært komplekse molekyler.5
 

Tidslinje for EMA godkjenning av biotilsvarende legemidler basert på legemiddelklasser

De biologisk tilsvarende legemidlene for monoklonale antistoffer har vært gjenstand for mer oppmerksomhet enn noen annen klasse av biotilsvarende legemidler. Med denne legemiddelklassen har dataekstrapolering blitt mye diskutert. Ekstrapolering er et vitenskapelig prinsipp hvor man angir kliniske data for biotilsvarende legemidler basert på én indikasjon og så ekstrapoleres det til andre indikasjoner originalpreparatet er godkjent for. Prinsippene med ekstrapolering har vært utgangspunkt for flere diskusjoner blant spesialister og myndigheter, og har blitt utfordret av European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO), som i starten var uenig i konseptet med ekstrapolering.6

I tillegg til ekstrapolering er legemiddelbytte også et tema som diskuteres. Kan en kronisk pasient bli byttet over fra et biologisk legemiddel til et biotilsvarende legemiddel, slik det gjøres med generiske legemidler?

"ECCO var svært kritisk til biotilsvarende legemidler i 2013. Men gjennom informasjon om godkjenningsprosessen og underliggende informasjon om likhet samt en konstruktiv dialog mellom lovgivende myndigheter og vitenskapelige råd, har denne motstanden blitt mindre," sier Steffen Thirstrup.

I 2017 kom ECCO med en ny erklæring publisert i Journal of Crohn's and Colitis, som var positiv til biotilsvarende legemidler, særlig CT-P13.7

Tabell 1. Biotilsvarende legemidler (kun i form av monoklinale antistoffer) godkjent av EMA

Biotilsvarende legemidler

 

Tabell 2. Biotilsvarende legemidler (kun ikke-monoklonale antistoffer) godkjent av EMA

Biotilsvarende legemidler ikke-monoklonale antistoffer

Kommende biotilsvarende legemidler

Kreftpasienter er den neste gruppen som vil bli behandlet med biotilsvarende legemidler. Biotilsvarende legemidler er allerede tilgjengelig for behandling av non-Hodgkins lymfom og kronisk B-celle lymfatisk leukemi, i form av det biotilsvarende legemidlet for rituksimab, et monoklonalt antistoff rettet mot CD20.4

"Hvis vi ser på biologiske legemidler hvor patentene utløper i løpet av de neste 10 årene, er legemidler til behandling av kreft dominerende," sier Steffen Thirstrup. 

Eksempelvis er flere biotilsvarende legemidler av trastuzumab, et monoklonalt anti-HER2 antistoff er nylig godkjent av EMA for behandling av HER2-positiv brystkreft og magekreft, og foreløpig er ett biotilsvarende bevacizumab, et annet monoklonalt anti-CD20 antistoff godkjent av EMA for bruk på pasienter med metastatiske eller fremskredne former for ulike typer kreft.4

Aktuelle artikler

Biotilsvarende legemidler – en kostnadsbesparelse for myndigheterMed begrensede budsjetter og mange forskjellige pasientgrupper å behandle, har europeiske myndigheter en naturlig interesse i kostnadsbesparelse.

Lær mer

Referanser:

1. Saenger P, Ten years of biosimilar recombinant human growth hormone in Europe. Drug Des Devel Ther. 2017 May 16;11:1505-1507. https://doi.org/10.2147/DDDT.S130317 
2. European Medicines Agency,  Guideline for similar biological medicinal products. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000887.jsp&mid=WC0b01ac058002956b  Lest 12.06.2018
3. Schiestl M, Zabransky M, Sörgel F, Ten years of biosimilars in Europe: development and evolution of the regulatory pathways. Drug Des Devel Ther. 2017 May 16;11:1509-1515. https://doi.org/10.2147/DDDT.S130318  Lest 12.06.2018 
4. European Medicines Agency, Biosimilar medicines. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jspcurl=pages/medicines/general/general_content_001832.jsp&mid=WC0b01ac0580bb8fda Lest 12.06.2018
5. Schulze-Koops H, Skapenko A, Biosimilars in rheumatology: A review of the evidence and their place in the treatment algorithm. Rheumatology (Oxford). 2017 Aug 1;56(suppl_4):iv30-iv48. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex277  Lest 12.06.2018
6. Danese S, Gomollon F, Governing Board and Operational Board of ECCO. ECCO position statement: The use of biosimilar medicines in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD). J Crohns Colitis. 2013 Aug;7(7):586-9. https://doi.org/10.1016/j.crohns.2013.03.011 Lest 12.06.2018 
7. Danese S, Fiorino G, Raine T et al, ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease-An Update. J Crohns Colitis. 2017 Jan;11(1):26-34. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw198 Lest 12.06.2018
 

FKtekst Inflectra
FKtekst Nivestim
FKtekst Retacrit

Påmelding til nyhetsbrev

Meld deg på

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

PP-GEP-NOR-0570